Ιστοσελίδα σχετικά με τις οδοντικές ασθένειες και τη θεραπεία τους

Πολιτική απορρήτου

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής η Πολιτική) ισχύει για όλες τις πληροφορίες που μπορεί να λάβει η πύλη el.stomatology.biz (εφεξής "Site") για τον Χρήστη κατά τη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες, τις υπηρεσίες, τα φόρουμ, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και κατά την εκτέλεση από την Ιστοσελίδα τυχόν συμφωνιών και συμβάσεων με τον Χρήστη.

Η χρήση των Υπηρεσιών Ιστοσελίδων σημαίνει την άνευ όρων αποδοχή του Χρήστη με την παρούσα Πολιτική και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που καθορίζονται σε αυτήν. Σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς τους όρους, ο Χρήστης πρέπει να απέχει από τη χρήση των Υπηρεσιών.

1. Προσωπικές πληροφορίες χρηστών που επεξεργάζεται η Ιστοσελίδα

Στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής, οι "προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη" σημαίνουν:

1.1 Προσωπικές πληροφορίες που ο Χρήστης παρέχει σχετικά με τον εαυτό του κατά την εγγραφή (δημιουργία λογαριασμού) ή κατά τη διαδικασία χρήσης των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη. Απαιτείται η παροχή πληροφοριών για τις Υπηρεσίες με ιδιαίτερο τρόπο.Άλλες πληροφορίες παρέχονται από το χρήστη κατά την κρίση του.

1.2 Πληροφορίες που μεταδίδονται αυτόματα στον Ιστό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, δεδομένων cookie, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη (ή άλλο πρόγραμμα μέσω του οποίου έχουν πρόσβαση οι υπηρεσίες).

Αυτή η Πολιτική ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που επεξεργάζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας με την δικτυακή πύλη.

Ο ιστότοπος δεν επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης και δεν μπορεί να αξιολογήσει την ικανότητά του. Ωστόσο, ο ιστότοπος υποθέτει ότι ο χρήστης παρέχει ακριβείς και επαρκείς προσωπικές πληροφορίες και ενημερώνει τις πληροφορίες αυτές.

2. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών

Ο δικτυακός τόπος συλλέγει και αποθηκεύει μόνο τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών ή την εκτέλεση συμφωνιών και συμβάσεων με τον Χρήστη, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο νόμος προβλέπει την υποχρεωτική αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών για μια περίοδο που ορίζεται από το νόμο.

Οι προσωπικές πληροφορίες του Ιστότοπου επεξεργάζονται από την Ιστοσελίδα για τους ακόλουθους σκοπούς:

2.1 Ταυτοποίηση του κόμματος στο πλαίσιο του χώρου.

2.2 Παροχή του Χρήστη σε μεμονωμένες υπηρεσίες.

2.3 Επικοινωνία με τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής προειδοποιήσεων, αιτημάτων και πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και την επεξεργασία αιτημάτων και αιτημάτων από τον Χρήστη.

2.4 Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, ευκολία χρήσης, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

2.5 Διεξαγωγή στατιστικών και άλλων μελετών που βασίζονται σε ανώνυμα δεδομένα.

3. Όροι επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών και μεταφορά τους σε τρίτους

Όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη, διατηρείται η εμπιστευτικότητα του, εκτός από περιπτώσεις όπου ο Χρήστης παρέχει εθελοντικά πληροφορίες για τον εαυτό του για γενική πρόσβαση στο ευρύ κοινό.

Ο ιστότοπος έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.1. Ο χρήστης έχει συμφωνήσει σε τέτοιες ενέργειες.

3.2. Η μεταβίβαση προβλέπεται από το ρωσικό ή άλλο εφαρμοστέο δίκαιο στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.

3.3. Η εν λόγω μεταβίβαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πώλησης ή άλλης μεταβίβασης της επιχείρησης (εν όλω ή εν μέρει) και όλες οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας Πολιτικής όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνει, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ο Δικτυακός Τόπος καθοδηγείται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας "Για τα Προσωπικά Δεδομένα".

4. Τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών πληροφοριών. Υποχρεωτική αποθήκευση δεδομένων

4.1 Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει (ενημερώνει, συμπληρώνει) τα προσωπικά στοιχεία που παρέχει ή μέρος του, χρησιμοποιώντας την λειτουργία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αντίστοιχη ενότητα της Υπηρεσίας ή γράφοντας ένα αίτημα υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση admin@plomba911.ru

4.2 Ο χρήστης μπορεί επίσης να διαγράψει τις προσωπικές πληροφορίες που του παρέχονται σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό, γράφοντας ένα αίτημα στην υπηρεσία υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση admin@plomba911.ru

4.3 Τα δικαιώματα που προβλέπονται από τις παραγράφους. 4.1. και 4.2. Αυτή η Πολιτική μπορεί να είναι περιορισμένη, όπως απαιτείται από το νόμο. Ειδικότερα, οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν την υποχρέωση του Δικτυακού Τόπου να διατηρεί τις πληροφορίες τροποποιημένες ή διαγραμμένες από τον Χρήστη για μια περίοδο που προβλέπεται από το νόμο,και να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος στη δημόσια αρχή.

5. Μέτρα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη

5.1 Η Ιστοσελίδα λαμβάνει τα απαραίτητα και επαρκή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, αλλοίωση, αποκλεισμό, αντιγραφή, διανομή και άλλες παράνομες ενέργειες τρίτων με αυτήν.

6. Ανατροφοδότηση. Ερωτήσεις και προτάσεις

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει τυχόν προτάσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική στην υπηρεσία υποστήριξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση admin@plomba911.ru

 

Πάνω

© Copyright 2014-2019 plomba911.ru

Η χρήση υλικών από τον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών δεν επιτρέπεται

Πολιτική απορρήτου | Συμφωνία χρήστη

Ανατροφοδότηση

Sitemap